Hợp đồng nguyên tắc Blanket Agreement

Đối với quy trình mua/bán trong công ty, đôi khi nhu cầu ghi chép và quản lý của bạn không chỉ dừng lại ở những chứng từ cơ bản như

 • Quotation (Báo giá),
 • Order (Đơn hàng),
 • Goods Receipt PO/Delivery (Phiếu nhập mua/xuất bán),
 • Invoice (Hóa đơn) v.v..

SAP phát triển chức năng Blanket Agreement nằm ở đầu quy mua và bán giúp bạn theo dõi được nhiều hơn trong tình huống công ty bạn có ký các hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp và khách hàng.

Đây là chức năng có sẵn trong một số phiên bán SAP Business One 9.2 trở về trước.

Tuy nhiên, chỉ đến phiên bản SAP B1 9.3 mới đây, chức năng này mới có những cải tiến rõ rệt. Dưới đây là một số điểm mới, Apzon đã tìm hiểu về chức năng Hợp đồng nguyên tắc, giúp bạn ứng dụng dễ dàng hơn trong các nghiệp vụ mua và bán hàng ngày của công ty bạn.

 • Cho phép khai báo tỷ giá hối đoái trong Hợp đồng nguyên tắc khi đồng tiền sử dụng trên hợp đồng là ngoại tệ. Không hiếm các hợp đồng nguyên tắc được các bên thỏa thuận cả tỷ giá thanh toán cho tất cả các giao dịch thuộc phạm vi hợp đồng, điều này sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro không lường trước về biến động tỷ giá.
 • Cho phép cập nhật Planned amount, Planned quantityPrice trong Hợp đồng nguyên tắc được liên kết với các chừng từ khác. Điều này làm tăng tính linh hoạt của chức năng Hợp đồng nguyên tắc, người dùng hoàn toàn có thể cập nhật được thông tin này mà không cần lập một phiếu mới như các phiên bản trước.
 • Thêm các trường thông tin Committed/Ordered qty/Amount trong tab Details. Điều này giúp người dùng dễ dàng theo dõi các mặt hàng đã có đơn hàng nhưng chưa được giao nhận thực tế.

 • Kiểm soát chênh lệch giữa số lượng và giá trị đã ký hợp đồng và số lượng giá trị đã thực hiện trong thực tế.
 • Xác định Shipping Type (phương thức giao hàng) trong Hợp đồng nguyên tắc.
 • Payment Method (Phương thức thanh toán) và Payment term (điều khoản thanh toán) trong Hợp đồng nguyên tắc có thể được xác định khi Hợp đồng nguyên tắc không được quản lý trên thông tin chung của phiếu.
 • Khi không có chứng từ nào được liên kết với Hợp đồng nguyên tắc, bạn có thể cập nhật Start date (Ngày bắt đầu) của hợp đồng
 • Tùy chọn tự động gán một Hợp đồng nguyên tắc phù hợp khi không có Hợp đồng nguyên tắc mặc định nào được chọn trong danh sách hoặc chỉ một Hợp đồng nguyên tắc phù hợp.

 • Quản lý BP Reference No. (số chứng từ tham chiếu của khách hàng/nhà cung cấp) trong Blanket Agreement.
 • Hiển thị Status (trạng thái chứng từ) trong tab Document.
 • Quản lý thông tin Project (mã dự án) trong Blanket Agreement.

Minh Phương